Regulamin 

REGULAMIN 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PHU Mateusz Jeżewski znajdującej się w 63-400 Ostrów Wlkp. przy ul. Krotoszyńskiej 55.
DEFINICJE
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę jego pracownika lub pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
4. Klient - oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem może być zawarta Umowa sprzedaży.
5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
8. Sprzedawca/usługobiorca - PHU Mateusz Jeżewski znajdującej się w 63-400 Ostrów Wlkp. przy ul. Krotoszyńskiej 55. NIP: 622-275-65-81, email: biuro@szczyptasmaku.com
9. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż, działające w domenie www.szczyptasmaku.com
10. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
Klient może składać zamówienia w drogą internetową poprzez formularz.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
 
Towary:
1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności „Przelewy24” Dotpay, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24, Dotpay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
3. Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 
Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
-Sprzedawca jest zobowiązany wykonać usługę według przyjętego zamówienia.
-Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany według zamówienia.
-Zamówione posiłki są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
-Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane posiłki.
-W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik/dostawca pozostawi zamówienie pod wskazanym     adresem lub gdy to niemożliwe zanaczy jako „klient nie obecny. W takiej sytuacji zamówienie jest określane jako zrealizowane.
 
Reklamacje:
- Reklamację prosimy kierować w terminie 14 dni pod adres:
PHU Mateusz Jeżewski ul.Kręta 27 63-400 Ostrów Wielkopolski lub pod adres e-mail: biuro@szczyptasmaku.com
tel.792-266-266 
 
Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawartej Umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. Źródłem danych osobowych jest Mateusz Jeżewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Mateusz Jeżęwski z siedzibą w Ostrowie Wlkp. 63-400, ul. Kręta 27, NIP: 6222756581, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.

 
Polityka Prywatności
Na postawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: 1. informacji zawartych w aktach zleceniobiorcy i innych dokumentach zleceniobiorcy,
2. danych zawartych w
rozpiskach zamówień w celu zrealizowania zamówień.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługują mi następujące prawa:
1. prawo żądania
od administratora dostępu do moich danych osobowych,
2. prawo żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych
osobowych,
3. prawo do przenoszenia moich danych, 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że
podmiot przetwarzający dane nie zatrudnia Inspektora Ochrony Danych. Niniejsza zgoda ważna jest od dnia zawarcia umowy zlecenia i wygasa z dniem jej
ustania, a ponadto może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana.
 
 
SZCZYPTA SMAKU CATERING & EVENTS
ul. Krotoszyńska 55
63-400 Ostrów Wielkopolski
T: +48 792-266-266
 
PHU Mateusz Jeżewski ul.Kręta 27 63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP : 622-27-56-581
 
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl  

   KONTAKT: BIURO@SZCZYPTASMAKU.COM     TEL. 792-266-266   UL.KROTOSZYŃSKA 55 , 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Copyright ©2016 Szczyptasmaku.com, Wszelkie Prawa Zastrzeżone       
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem